คริสต์ศาสนิกชนแห่งการล้างบาป

คริสต์ศาสนิกชนแห่งการล้างบาปเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราชีวิตของเราในพระคริสต์ การล้างบาปล้างบาปดั้งเดิมออกไปและในกรณีของผู้ที่มีอายุถึงเหตุผลบาปโดยเฉพาะ เราถูกทำให้เป็นสมาชิกของร่างกายของพระคริสต์คือโบสถ์ เราเต็มไปด้วยพระคุณที่ชำระให้บริสุทธิ์ เราได้รับคุณธรรมด้านเทววิทยาของศรัทธาความหวังและจิตกุศลเช่นเดียวกับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ล้างบาปมีการเฉลิมฉลองโดยการเทน้ำมนต์หรือดื่มด่ำในแบบอักษรบัพติสมา และผู้เฉลิมฉลองท่องคำว่า "เราให้บัพติศมาคุณในนามของพระบิดาและพระบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์" สิ่งนี้เรียกว่าสูตรบัพติสมาของตรินิแดด ผู้ที่รับศีลระลึกนั้นได้ถูกแช่หรือเทลงในน้ำสามครั้ง - เมื่อผู้ฉลองกล่าวว่า "ในนามของพระบิดา" ครั้งหนึ่งเมื่อเขาพูดว่า "และของพระบุตร" และอีกครั้งเมื่อเขาพูดว่า "และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ " ผู้เฉลิมฉลองหรือรัฐมนตรีว่าการบัพติสมามักเป็นอธิการนักบวชหรือนักบวช อย่างไรก็ตามในกรณีฉุกเฉินทุกคนสามารถบัพติศมาได้ตราบใดที่ความตั้งใจที่จะทำตามความประสงค์ของคริสตจักรและใช้สูตรตรินิแดดและน้ำ

แบบอักษรบัพติสมา

The Baptismal Font เป็นแอ่งถาวร คำ ตัวอักษร หมายถึงน้ำที่มีชีวิตและตอนนี้แบบอักษรบัพติสมามากมายได้ใช้น้ำเพื่อเป็นตัวแทนของน้ำมีชีวิตนี้ แบบอักษรบัพติสมาบางอย่างตั้งอยู่ใกล้ประตูโบสถ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าการบัพติศมานั้นเป็นประตูหรือทางเข้าสู่โบสถ์ แบบอักษรอื่น ๆ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากบ่อยครั้งที่พิธีบัพติศมาได้รับการเฉลิมฉลองในช่วงพิธีมิสซาการฉลองบัพติศมาในช่วงพิธีมิสซานำชุมชนเข้าด้วยกัน

เสื้อคลุมบัพติศมา

ทุกคนที่สวมชุดสีขาวจะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ นี่หมายถึงชีวิตใหม่ของเราในพระคริสต์ มันเป็นสัญญาณออกมาของการไถ่ถอนของเราโดยโลหิตของผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของเรา ผู้ที่ถูกนำเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบกับศาสนจักรในช่วงเฝ้าระวังวันอีสเตอร์และรับบัพติสมาจะสวมเสื้อสีขาวของพวกเขาจนถึงวันเพนเทคอสต์ ทารกมักจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวซึ่งมักจะประดับด้วยลูกไม้และไม่ชอบ บางครั้งเสื้อผ้า liturgical (เช่นเอี๊ยมบัพติศมา) ทำและให้ที่บัพติสมา

ล้างบาปคำสาบาน

ในคำสาบานหรือสัญญาบัพติศมามีใครสัญญาว่าจะปฏิเสธซาตานและเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า หลังจากสละซาตานและสัญญาที่ว่างเปล่าของเขาแล้วคนที่รับบัพติสมา (หรือผู้ปกครองพูดเพื่อลูก) ก็แสดงความศรัทธาโดยตอบคำถามที่ถามโดยผู้ฉลอง นี่เป็นเหมือนพิธีกรรมบัพติศมาที่ได้รับมอบในคริสตจักรยุคแรก

การล้างบาปของเลือดและการล้างบาปของความปรารถนา

หากด้วยเหตุผลบางอย่างบุคคลไม่สามารถรับบัพติศมาด้วยน้ำได้พระคุณและประโยชน์อันบริสุทธิ์เช่นเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้โดยการล้างบาปด้วยเลือดซึ่งก็คือเมื่อความทุกข์ทรมานจากความทุกข์ทรมานสำหรับคริสตจักรคาทอลิกหรือคุณธรรม เมื่อบุคคลหนึ่งสำนึกผิดและมีเจตนาที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและปรารถนาชีวิตในพระคริสต์


สันติภาพในพระคริสต์
Melissa Knoblett-Aman