สูตรสำหรับเทมเพลต Excel
เทมเพลตกำหนดการคิดค่าเสื่อมราคาหรือกำหนดการใด ๆ สามารถทำตามวิธีการต่อไปนี้ปี BV 01/01 / XX Dpn จำนวนเงินตาม DPN BV 12/31 / XX
1 0 0 = D4 = C4-D4
= 1 + A4 = G4 0 = IF (D5 = 0,0, E4 + D5) = C5-D5
= 1 + A5 = G5 0 = IF (D6 = 0,0, E5 + D6) = C6-D6
= 1 + A6 = G6 0 = IF (D7 = 0,0, E6 + D7) = C7-D7
= 1 + A7 = G7 0 = IF (D8 = 0,0, E7 + D8) = C8-D8
= 1 + A8 = G8 0 = IF (D9 = 0,0, E8 + D9) = C9-D9
= 1 + A9 = G9 0 = IF (D10 = 0,0, E9 + D10) = C10-D10
= 1 + A10 = G10 0 = IF (D11 = 0,0, E10 + D11) = C11-D11
= 1 + A11 = G11 0 = IF (D12 = 0,0, E11 + D12) = C12-D12
= 1 + A12 = G12 0 = IF (D13 = 0,0, E12 + D13) = C13-D13
= 1 + A13 = G13 0 = IF (D14 = 0,0, E13 + D14) = C14-D14
= 1 + A14 = G14 0 = IF (D15 = 0,0, E14 + D15) = C15-D15
= 1 + A15 = G15 0 = IF (D16 = 0,0, E15 + D16) = C16-D16
= 1 + A16 = G16 0 = IF (D17 = 0,0, E16 + D17) = C17-D17
= 1 + A17 = G17 0 = IF (D18 = 0,0, E17 + D18) = C18-D18
= 1 + A18 = G18 0 = IF (D19 = 0,0, E18 + D19) = C19-D19
= 1 + A19 = G19 0 = IF (D20 = 0,0, E19 + D20) = C20-D20
= 1 + A20 = G20 0 = IF (D21 = 0,0, E20 + D21) = C21-D21
= 1 + A21 = G21 0 = IF (D22 = 0,0, E21 + D22) = C22-D22
= 1 + A22 = G22 0 = IF (D23 = 0,0, E22 + D23) = C23-D23
= 1 + A23 = G23 0 = IF (D24 = 0,0, E23 + D24) = C24-D24
= 1 + A24 = G24 0 = IF (D25 = 0,0, E24 + D25) = C25-D25
= 1 + A25 = G25 0 = IF (D26 = 0,0, E25 + D26) = C26-D26
= 1 + A26 = G26 0 = IF (D27 = 0,0, E26 + D27) = C27-D27
= 1 + A27 = G27 0 = IF (D28 = 0,0, E27 + D28) = C28-D28
= 1 + A28

มูลค่าตามบัญชี BV
DPN การเสื่อมราคา
accumul ค่าเสื่อมราคาสะสม Dpn
นี่คือสิ่งที่คุณได้รับ

เทมเพลตของกำหนดการคิดค่าเสื่อมราคา

ปีที่ BV 01/01 / XX Dpn จำนวนเงินตาม DPN BV 12/31 / XX
1 $ - $ - $ - $ -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26

มูลค่าตามบัญชี BV
DPN การเสื่อมราคา
accumul ค่าเสื่อมราคาสะสม Dpn
ลองใช้สูตรนี้ใน Excel เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของตารางนี้